English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

climax

(Noun)
จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์   จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์  jòot sǎm-kan sǒong sòot kǒng hèt gaan

climax

(Verb)
ทำให้ถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์   ทำให้ถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์  tam hâi těung jòot sǎm-kan sǒong sòot kǒng hèt gaan

climax

(Verb)
มาถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์   มาถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์  maa těung jòot sǎm-kan sǒong sòot kǒng hèt gaan
anticlimax
(Noun)
เหตุการณ์ที่ลดความสำคัญอย่างกะทันหัน   เหตุการณ์ที่ลดความสำคัญอย่างกะทันหัน  hèt gaan têe lót kwaam sǎm-kan yàang gà tan hǎn
 
;