English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

club

(Verb)
ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย   ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย  chûay gan ok kâa chái jài

club

(Verb)
ตี   ตี Reverse lookup dtee

club

(Noun)
ไพ่ดอกจิก   ไพ่ดอกจิก 

club

(Noun)
ไม้ตีกอล์ฟ   ไม้ตีกอล์ฟ 

club

(Noun)
ไม้พลอง   ไม้พลอง 

club

(Verb)
รวมกลุ่ม   รวมกลุ่ม  ruam glòom

club

(Noun)
สถานเริงรมย์   สถานเริงรมย์ Reverse lookup sà-tǎan rerng-rom

club

(Noun)
สโมสร   สโมสร Reverse lookup sà-moh-sǒn
clubfoot
(Noun)
ลักษณะที่ผิดรูปของเท้า   ลักษณะที่ผิดรูปของเท้า 
clubhouse
(Noun)
สโมสร   สโมสร Reverse lookup sà-moh-sǒn
clubman
(Noun)
ผู้ชายที่เป็นสมาชิกของสโมสร   ผู้ชายที่เป็นสมาชิกของสโมสร  pôo chai têe bpen sà-mǎa-chík kǒng sà-moh-sǒn
clubwoman
(Noun)
ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกของสโมสร   ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกของสโมสร  pôo yǐng têe bpen sà-mǎa-chík kǒng sà-moh-sǒn
club together
(Phrasal verb)
รวมกลุ่ม   รวมกลุ่ม  ruam glòom
club together
(Phrasal verb)
ร่วมหุ้นกับ   ร่วมหุ้นกับ 
Join the Club!
(Idiomatical expression)
เหมือนกันเลย (คำไม่เป็นทางการ) (ใช้เมื่อคนที่ถูกพูดถึงประสบปัญหาเหมือนกัน)   translate thai Join the Club!  měuan gan loie (kam mâi bpen taang gaan) (chái mêua kon têe tòok pôot těung bprà-sòp bpan-hǎa měuan gan)
nightclub
(Noun)
ไนต์คลับ   ไนต์คลับ 
Rotary Club
(Noun)
สโมสรโรตารี่   translate thai Rotary Club 
 
;