English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

coccyx

(Noun)
กระดูกก้นกบ   กระดูกก้นกบ  grà-dòok gôn gòp
 
;