English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

combine

(Noun)
การรวมกัน   การรวมกัน  gaan ruam gan

combine

(Noun)
เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว   เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว  krêuang jàk dtàt láe nûat má-lét kâo

combine

(Verb)
นำมารวมกัน   นำมารวมกัน  nam maa ruam gan

combine

(Verb)
้ประสานกัน   ้ประสานกัน Reverse lookup

combine

(Verb)
รวมกัน   รวมกัน Reverse lookup ruam gan
combine against
(Phrasal verb)
ร่วมพลังกันต่อต้าน   ร่วมพลังกันต่อต้าน 
combine with
(Phrasal verb)
รวมเข้ากับ   รวมเข้ากับ  ruam kâo gàp
combine with
(Phrasal verb)
เพิ่ม (บางสิ่ง) ให้กับ   translate thai combine with 
 
;