English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

couple

(Noun)
คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน   คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน  kon sǒng kon têe tam baang sìng baang yàang rûam gan

couple

(Noun)
คู่สามีภรรยา   คู่สามีภรรยา Reverse lookup kôo sǎa-mêep-ron-yaa

couple

(Verb)
ทำให้เชื่อมต่อ   ทำให้เชื่อมต่อ 

couple

(Verb)
มีเพศสัมพันธ์   มีเพศสัมพันธ์  mee pêt sǎm-pan

couple

(Noun)
สองสิ่งที่คล้ายกัน   สองสิ่งที่คล้ายกัน 

couple

(Noun)
สิ่งที่เชื่อมติดกัน   สิ่งที่เชื่อมติดกัน 
coupler
(Noun)
สิ่งที่ใช้เชื่อมต่อ   สิ่งที่ใช้เชื่อมต่อ 
couplet
(Noun)
คู่เหมือน   คู่เหมือน  kôo měuan
couple on
(Phrasal verb)
ผูกติดกับ   ผูกติดกับ 
couple together
(Phrasal verb)
เชื่อมต่อกัน   เชื่อมต่อกัน 
couple up
(Phrasal verb)
เชื่อมต่อกัน   เชื่อมต่อกัน 
couple with
(Phrasal verb)
มีเพศสัมพันธ์กับ   มีเพศสัมพันธ์กับ  mee pêt sǎm-pan gàp
couple with
(Phrasal verb)
เชื่อมโยง (บางสิ่ง) เข้ากับ (บางสิ่ง)   translate thai couple with 
thermocouple
(Noun)
เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดหนึ่ง   translate thai thermocouple  krêuang meu wát oon-pǒom chá-nít nèung
uncouple
(Verb)
ปลดออก   translate thai uncouple Reverse lookup bplòt ok
uncoupler
(Noun)
ผู้ปลดปล่อย   translate thai uncoupler 
 
;