English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

cover

(Verb)
คลุม   คลุม Reverse lookup kloom

cover

(Verb)
แต่งกาย   แต่งกาย Reverse lookup dtàeng gai

cover

(Verb)
ทำงานแทน   ทำงานแทน  tam ngaan taen

cover

(Noun)
ที่บังตา   ที่บังตา  têe bang dtaa

cover

(Verb)
ปกป้อง   ปกป้อง Reverse lookup bpòk bpông

cover

(Noun)
ปกหนังสือ   ปกหนังสือ 

cover

(Verb)
ปิดบัง   ปิดบัง Reverse lookup bpìt bang

cover

(Verb)
ปู   ปู Reverse lookup bpoo

cover

(Noun)
ผ้าคลุม   ผ้าคลุม  pâa kloom

cover

(Noun)
ฝา   ฝา Reverse lookup fǎa

cover

(Verb)
ฟักไข่   ฟักไข่ Reverse lookup fák kài

cover

(Verb)
รวมถึง   รวมถึง Reverse lookup ruam těung

cover

(Noun)
สถานที่ซ่อน   สถานที่ซ่อน 

cover

(Noun)
สิ่งที่ปกป้อง   สิ่งที่ปกป้อง 

cover

(Noun)
สิ่งป้องกันการกระแทก   สิ่งป้องกันการกระแทก 

cover

(Verb)
ห่ม   ห่ม Reverse lookup hòm

cover

(Verb)
ให้ข่าว   ให้ข่าว Reverse lookup hâi kào
bedcovers
(Noun)
ผ้าคลุมเตียง   translate thai bedcovers Reverse lookup pâa kloom dtiang
cover charge
(Noun)
ค่าบริการที่คิดเพิ่มจากค่าอาหาร   ค่าบริการที่คิดเพิ่มจากค่าอาหาร 
cover crop
(Noun)
พืชคลุมดิน   พืชคลุมดิน Reverse lookup pêut kloom din
cover girl
(Noun)
นางแบบที่ขึ้นหน้าปกนิตยสาร   นางแบบที่ขึ้นหน้าปกนิตยสาร 
cover up
(Verb)
ปกปิด   ปกปิด Reverse lookup bpòk bpìt
cover up
(Verb)
ปกปิด   ปกปิด Reverse lookup bpòk bpìt
coverage
(Noun)
การรายงานข่าว   การรายงานข่าว  gaan rai ngaan kào
coverage
(Noun)
ขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัย   ขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัย  kòp kèt kóom krong nai gaan bprà-gan pai
coverall
(Noun)
เสื้อคลุม   เสื้อคลุม Reverse lookup sêua kloom
covered
(Adjective)
ที่คลุมหน้าไว้   ที่คลุมหน้าไว้ 
covering
(Noun)
สิ่งคุ้มกัน   สิ่งคุ้มกัน 
covering
(Noun)
สิ่งที่ปกคลุม   สิ่งที่ปกคลุม 
coverlet
(Noun)
ผ้าคลุมเตียง   ผ้าคลุมเตียง Reverse lookup pâa kloom dtiang
 
;