English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

cradle

(Noun)
เปลเด็ก   เปลเด็ก 

cradle

(Noun)
แป้นวางโทรศัพท์   แป้นวางโทรศัพท์ 

cradle

(Verb)
เลี้ยงดู   เลี้ยงดู Reverse lookup líang-doo

cradle

(Verb)
วางในเปล   วางในเปล 

cradle

(Noun)
แหล่งกำเนิด   แหล่งกำเนิด Reverse lookup làeng gam-nêrt

cradle

(Verb)
อุ้มอย่างระมัดระวัง   อุ้มอย่างระมัดระวัง 
cat's cradle
(Noun)
การเล่นของเด็กที่ใช้เชือกหรือด้ายพาดบนนิ้วของทั้งสองมือแล้วเปลี่ยนรูปร่างของเชือกเป็น   translate thai cat's cradle 
cradlesong
(Noun)
เพลงกล่อมเด็ก   เพลงกล่อมเด็ก Reverse lookup pleng glòm dèk
cradle-snatcher
(Idiomatical expression)
คนที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่เด็กกว่า   คนที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่เด็กกว่า  kon têe mee pêt sǎm-pan gàp kon têe dèk gwàa
from cradle to grave
(Idiomatical expression)
ตั้งแต่เกิดจนตาย   ตั้งแต่เกิดจนตาย  dtâng dtàe gèrt jon dtai
 
;