English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

dawn

(Noun)
การเริ่มขึ้น   การเริ่มขึ้น  gaan rêrm kêun

dawn

(Noun)
รุ่งอรุณ   รุ่งอรุณ Reverse lookup rôo-ngor-roon

dawn

(Verb)
เริ่มขึ้น   เริ่มขึ้น  rêrm kêun
at the break of dawn
(Idiomatical expression)
เช้ามืด   เช้ามืด Reverse lookup cháo-mêut
at the crack of dawn
(Idiomatical expression)
เช้ามืด   เช้ามืด Reverse lookup cháo-mêut
dawn on
(Phrasal verb)
เริ่มส่องแสง   เริ่มส่องแสง  rêrm sòng sǎeng
dawn upon
(Phrasal verb)
เริ่มส่องแสง   เริ่มส่องแสง  rêrm sòng sǎeng
dawn chorus
(Noun)
เสียงร้องของนกต่างๆ ตอนรุ่งเช้า   translate thai dawn chorus  sǐang róng kǒng nók dtàang dtàang dton rôong-cháo
 
;