English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

decorate

(Verb)
ประดับ   ประดับ Reverse lookup bprà-dàp

decorate

(Verb)
มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ   มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ  môp rěu bprà-dàp raang-wan pêua yók yông kwaam glâa-hǎan
decorate with
(Phrasal verb)
ประดับด้วย   ประดับด้วย  bprà-dàp dûay
decorate with
(Phrasal verb)
ติดเหรียญ   ติดเหรียญ  dtìt rǐan
 
;