English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

diet

(Verb)
ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก   ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก  kûap koom aa-hǎan pêua lót nám nàk

diet

(Noun)
อาหาร   translate thai diet Reverse lookup aa-hǎan
dietary
(Adjective)
เกี่ยวกับอาหาร   translate thai dietary  gìeow gàp aa-hǎan
dieter
(Noun)
คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก   translate thai dieter  kon têe gam-lang kûap koom aa-hǎan pêua lót nám nàk
dietetic
(Adjective)
ซึ่งเตรียมอาหารพิเศษสำหรับการควบคุมอาหาร   translate thai dietetic 
dietetics
(Noun)
การศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณและชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพ   translate thai dietetics  gaan sèuk-sǎa gìeow gàp gaan gam-nòt bprì-maan láe chá-nít kǒng aa-hǎan pêua sòok-kà-pâap
dietician
(Noun)
ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ   translate thai dietician  pôo hâi kam bprèuk-sǎa gìeow gàp aa-hǎan pêua sòok-kà-pâap
dietitian
(Noun)
ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ   translate thai dietitian  pôo hâi kam bprèuk-sǎa gìeow gàp aa-hǎan pêua sòok-kà-pâap
on a diet
(Idiomatical expression)
กำลังลดน้ำหนัก   translate thai on a diet  gam-lang lót nám nàk
 
;