English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

drink

(Noun)
เครื่องดื่ม   เครื่องดื่ม Reverse lookup krêuang dèum

drink

(Verb)
ดื่ม   ดื่ม Reverse lookup dèum

drink

(Verb)
ดื่ม   ดื่ม Reverse lookup dèum
drink at
(Phrasal verb)
พยายามมุ่งที่   พยายามมุ่งที่ 
drink away
(Phrasal verb)
ดื่ม   ดื่ม Reverse lookup dèum
drink away
(Phrasal verb)
เสียเวลา   เสียเวลา Reverse lookup sǐa way-laa
drink deep of
(Phrasal verb)
ดื่มหนัก   ดื่มหนัก  dèum nàk
drink deep of
(Phrasal verb)
ดื่มด่ำกับ   ดื่มด่ำกับ  dèum-dàm gàp
drink down
(Phrasal verb)
ดื่มให้หมด   ดื่มให้หมด  dèum hâi mòt
drink in
(Phrasal verb)
ดื่มเข้าไป   ดื่มเข้าไป  dèum kâo bpai
drink in
(Phrasal verb)
ฟังอย่างตั้งใจ   ฟังอย่างตั้งใจ  fang yàang dtâng jai
drink in
(Phrasal verb)
ดื่มด่ำ   ดื่มด่ำ Reverse lookup dèum-dàm
drink off
(Phrasal verb)
ดื่มเข้าไปมาก   ดื่มเข้าไปมาก  dèum kâo bpai mâak
drink to
(Phrasal verb)
ดื่มอวยพร   ดื่มอวยพร  dèum uay pon
drink to excess
(Idiomatical expression)
ดื่มเหล้ามากเกินไป   ดื่มเหล้ามากเกินไป  dèum lâo mâak gern bpai
drink under
(Phrasal verb)
แข่งกันดื่มเหล้า   แข่งกันดื่มเหล้า 
drink up
(Phrasal verb)
ดื่มให้หมด   ดื่มให้หมด  dèum hâi mòt
drinkable
(Noun)
เครื่องดื่ม   เครื่องดื่ม Reverse lookup krêuang dèum
drinkable
(Adjective)
ซึ่งดื่มได้   ซึ่งดื่มได้ 
drinking
(Adjective)
เกี่ยวกับการดื่ม   เกี่ยวกับการดื่ม  gìeow gàp gaan dèum
big drink
()
มหาสมุทรแอตแลนติก   translate thai big drink 
do the drink thing
()
ดื่มเหล้าหัวราน้ำ   translate thai do the drink thing  dèum lâo hǔa raa nám
drinkypoo
()
เครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์เล็กน้อย   translate thai drinkypoo 
soft drink
(Noun)
เครื่องดื่มซึ่งไม่ใช่เหล้า   translate thai soft drink 
 
;