English Thai Dictionary

Pages: [1] 2
Search word English Translation Thai Transcription

drop

(Noun)
การทิ้ง   การทิ้ง  gaan tíng

drop

(Verb)
ตก   ตก Reverse lookup dtòk

drop

(Verb)
ทำคะแนน   ทำคะแนน  tam ká-naen

drop

(Verb)
ทำเสียงต่ำลง   ทำเสียงต่ำลง  tam sǐang dtàm long

drop

(Verb)
น้อยลง   น้อยลง Reverse lookup nóy long

drop

(Verb)
มองข้าม   มองข้าม Reverse lookup mong kâam

drop

(Verb)
แย่ลง   แย่ลง  yâe long

drop

(Verb)
โยนทิ้ง   โยนทิ้ง Reverse lookup yohn tíng

drop

(Verb)
เลิก   เลิก Reverse lookup lêrk

drop

(Verb)
เลิกคบหา   เลิกคบหา  lêrk kóp hǎa

drop

(Verb)
ส่งของหรือผู้โดยสาร   ส่งของหรือผู้โดยสาร 

drop

(Noun)
หยดน้ำ   หยดน้ำ Reverse lookup yòt nám
airdrop
(Verb)
กระโดดร่ม   กระโดดร่ม Reverse lookup grà-doht rôm
airdrop
(Noun)
การกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน   การกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน  gaan grà-doht rôm choo chêep jàak krêuang bin
at the drop of a hat
(Idiomatical expression)
ทันทีทันใด   ทันทีทันใด Reverse lookup tan tee tan dai
backdrop
(Noun)
ฉากหลัง   translate thai backdrop Reverse lookup chàak-lǎng
drop a bombshell
(Idiomatical expression)
ประกาศข่าวที่น่าตื่นตะลึง   ประกาศข่าวที่น่าตื่นตะลึง 
drop a brick
(Idiomatical expression)
เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย   เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย 
drop a clanger
(Idiomatical expression)
เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย   เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย 
drop across
(Phrasal verb)
พบโดยบังเอิญ   พบโดยบังเอิญ  póp doi bang-ern
drop around
(Phrasal verb)
เยี่ยมเยียน   เยี่ยมเยียน Reverse lookup yîam-yian
drop astern
(Phrasal verb)
อยู่ข้างหลัง   อยู่ข้างหลัง  yòo kâang lǎng
drop away
(Phrasal verb)
อยู่ต่ำลงไป   อยู่ต่ำลงไป  yòo dtàm long bpai
drop away
(Phrasal verb)
น้อยลง   น้อยลง Reverse lookup nóy long
drop back
(Phrasal verb)
ตกลงบน   ตกลงบน  dtòk long bon
drop back
(Phrasal verb)
ตกลง   ตกลง Reverse lookup dtòk long
drop behind
(Phrasal verb)
ตกลง   ตกลง Reverse lookup dtòk long
drop behind
(Phrasal verb)
จ่ายช้า   จ่ายช้า  jài cháa
drop behind
(Phrasal verb)
ตกลงจาก   ตกลงจาก  dtòk long jàak
drop behind
(Phrasal verb)
ร่วงลงด้านหลัง   ร่วงลงด้านหลัง  rûang long dâan lǎng
Pages: [1] 2
 
;