English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

earth

(Noun)
พื้นดิน   พื้นดิน Reverse lookup péun din

earth

(Noun)
มนุษย์   มนุษย์ Reverse lookup má-nóot

earth

(Noun)
โลก   โลก Reverse lookup lohk
bring someone down to earth with a bang
(Idiomatical expression)
เผชิญความจริง   translate thai bring someone down to earth with a bang Reverse lookup pà-chern kwaam jing
bring someone down to earth with a bump
(Idiomatical expression)
เผชิญความจริง   translate thai bring someone down to earth with a bump Reverse lookup pà-chern kwaam jing
cost the earth
(Idiomatical expression)
แพงมหาศาล   แพงมหาศาล  paeng má-hǎa sǎan
down to earth
(Idiomatical expression)
เป็นจริง   เป็นจริง Reverse lookup bpen jing
down-to-earth
(Idiomatical expression)
เป็นจริง   เป็นจริง Reverse lookup bpen jing
earth up
(Phrasal verb)
เต็มไปด้วยดิน   เต็มไปด้วยดิน  dtem bpai dûay din
earth up
(Phrasal verb)
กลบด้วยดิน   กลบด้วยดิน  glòp dûay din
dearth
(Noun)
ความขาดแคลน   ความขาดแคลน Reverse lookup kwaam kàat-klaen
earth science
(Noun)
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก   วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก  wít-tá-yaa sàat gìeow gàp péun din láe sùan bprà-gòp kǒng lohk
earthborn
(Adjective)
ซึ่งเกิดจากโลก   ซึ่งเกิดจากโลก 
earthborn
(Adjective)
ซึ่งต้องตาย   ซึ่งต้องตาย 
earthbound
(Adjective)
ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน   ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน 
earthbound
(Adjective)
ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ   ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ 
earthen
(Adjective)
ซึ่งทำด้วยดินเผา   ซึ่งทำด้วยดินเผา 
earthenware
(Noun)
เครื่องดินเผา   เครื่องดินเผา Reverse lookup krêuang din pǎo
earthiness
(Noun)
ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน   ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน  lák-sà-ná klái rěu měuan din
earthling
(Noun)
มนุษย์   มนุษย์ Reverse lookup má-nóot
earthly
(Adjective)
เกี่ยวกับโลกมนุษย์   เกี่ยวกับโลกมนุษย์  gìeow gàp lohk má-nóot
earthly
(Adjective)
ที่เป็นไปได้   ที่เป็นไปได้  têe bpen bpai dâi
earthman
(Noun)
มนุษย์   มนุษย์ Reverse lookup má-nóot
earthnut
(Noun)
พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน   พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน  pêut têe mee hǔa yòo dtâi din
earthquake
(Noun)
แผ่นดินไหว   แผ่นดินไหว  pàen din wǎi
earthshaking
(Adjective)
ที่สำคัญมาก   ที่สำคัญมาก  têe sǎm-kan mâak
earthward
(Adverb)
ไปทางโลก   ไปทางโลก  bpai taang lohk
earthward
(Adjective)
ไปทางโลก   ไปทางโลก  bpai taang lohk
earthwork
(Noun)
กำแพงดิน   กำแพงดิน  gam paeng din
earthworm
(Noun)
ไส้เดือน   ไส้เดือน Reverse lookup sâi deuan
 
;