English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

enact

(Verb)
ออกกฎหมาย   ออกกฎหมาย Reverse lookup ok gòt mǎi
enactment
(Noun)
กฎหมาย   กฎหมาย Reverse lookup gòt mǎi
enactment
(Noun)
การประกาศใช้เป็นกฎหมาย   การประกาศใช้เป็นกฎหมาย  gaan bprà-gàat chái bpen gòt mǎi
reenact
(Verb)
ทำซ้ำอีก   translate thai reenact  tam sám eek
reenactment
(Noun)
การทำซ้ำอีกครั้ง   translate thai reenactment  gaan tam sám eek kráng
 
;