English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

endless

(Adjective)
ซึ่งไม่สิ้นสุด   ซึ่งไม่สิ้นสุด 

endless

(Adjective)
ทำให้ต่อเนื่องโดยนำปลายมาต่อกัน   ทำให้ต่อเนื่องโดยนำปลายมาต่อกัน  tam hâi dtòr-nêuang doi nam bplai maa dtòr gan
endlessly
(Adverb)
อย่างไม่สิ้นสุด   อย่างไม่สิ้นสุด 
friendless
(Adjective)
ซึ่งไร้เพื่อน   ซึ่งไร้เพื่อน 
 
;