English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

execution

(Noun)
การบังคับตามกฎหมาย   การบังคับตามกฎหมาย  gaan bang-káp dtaam gòt mǎi

execution

(Noun)
การประหารชีวิต   การประหารชีวิต  gaan bprà-hǎan-chee-wít

execution

(Noun)
ิการดำเนินการ   ิการดำเนินการ 
executioner
(Noun)
เพชฌฆาต   เพชฌฆาต Reverse lookup pêt-chkâad
 
;