English Thai Dictionary

Pages: [1] 2 3 4
Search word English Translation Thai Transcription
fall over2
(Phrasal verb)
สะดุดล้ม   สะดุดล้ม  sà-dòot lóm

fall

(Verb)
ร่วง   ร่วง Reverse lookup rûang

fall

(Verb)
ตกลง   ตกลง Reverse lookup dtòk long

fall

(Verb)
สูญเสีย   สูญเสีย 

fall

(Verb)
มีขึ้น   มีขึ้น  mee kêun

fall

(Verb)
แพ้   แพ้ Reverse lookup páe

fall

(Noun)
การตก   การตก  gaan dtòk

fall

(Noun)
การลดลง   การลดลง  gaan lót long

fall

(Noun)
ฤดูใบไม้ร่วง   ฤดูใบไม้ร่วง Reverse lookup rí-doo bai mái rûang
(as) easy as falling off a log
(Idiomatical expression)
ง่ายมาก   ง่ายมาก  ngâi mâak
as easy as falling off a log
(Idiomatical expression)
ง่ายมาก   ง่ายมาก  ngâi mâak
befall
(Verb)
เกิดขึ้น   translate thai befall Reverse lookup gèrt kêun
crestfallen
(Adjective)
ที่ก้มหัวลง   ที่ก้มหัวลง  têe gôm hǔa long
crestfallen
(Adjective)
เศร้าซึม   เศร้าซึม Reverse lookup sâo seum
crestfallenly
(Adverb)
อย่างซึมเศร้า   อย่างซึมเศร้า 
fall about
(Phrasal verb)
เดินโซเซ   เดินโซเซ Reverse lookup dern soh-sây
fall about
(Phrasal verb)
อดหัวเราะไม่ได้   อดหัวเราะไม่ได้ 
fall about
(Phrasal verb)
หัวเราะร่วน   หัวเราะร่วน  hǔa rór rûan
fall afoul of
(Phrasal verb)
ชนเรือลำอื่น   ชนเรือลำอื่น 
fall among
(Phrasal verb)
ตกอยู่ในกลุ่ม   ตกอยู่ในกลุ่ม  dtòk yòo nai glòom
fall apart
(Phrasal verb)
แตกเป็นเสี่ยง   แตกเป็นเสี่ยง  dtàek bpen sìang
fall apart
(Phrasal verb)
จบลงด้วยความล้มเหลว   จบลงด้วยความล้มเหลว  jòp long dûay kwaam lóm lěo
fall apart
(Phrasal verb)
แยกทางกัน   แยกทางกัน  yâek taang gan
fall around
(Phrasal verb)
หัวเราะร่วน   หัวเราะร่วน  hǔa rór rûan
fall astern
(Phrasal verb)
อยู่ข้างหลังเรือลำอื่น   อยู่ข้างหลังเรือลำอื่น 
fall at
(Phrasal verb)
คุกเข่าลงต่อหน้า   คุกเข่าลงต่อหน้า  kóok kào long dtòr nâa
fall away
(Phrasal verb)
ตกลงมาจาก   ตกลงมาจาก  dtòk long maa jàak
fall away
(Phrasal verb)
อยู่ต่ำลงไป   อยู่ต่ำลงไป  yòo dtàm long bpai
fall away
(Phrasal verb)
น้อยลง   น้อยลง Reverse lookup nóy long
fall away
(Phrasal verb)
แย่ลง   แย่ลง  yâe long
Pages: [1] 2 3 4
 
;