English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

family

(Noun)
ครอบครัว   ครอบครัว Reverse lookup krôp krua
broken family
(Noun)
บ้านแตกสาแหรกขาด   translate thai broken family Reverse lookup bâan dtàek sǎa-ràek kàat
black sheep (of the family)
(Idiomatical expression)
แกะดำ   translate thai black sheep of the family Reverse lookup gàe dam
extended family
(Noun)
ครอบครัวขยาย   ครอบครัวขยาย Reverse lookup ̂ krp-krua-kà-yai
family man
(Noun)
ชายที่รักครอบครัว   ชายที่รักครอบครัว 
family name
(Noun)
ชื่อสกุล   ชื่อสกุล Reverse lookup chêu sà-goon
family planning
(Noun)
การวางแผนครอบครัว   การวางแผนครอบครัว  gaan waang-pǎen krôp krua
family tree
(Noun)
แผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล   แผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล 
in the family
(Idiomatical expression)
เฉพาะคนในครอบครัว   translate thai in the family  chà-pór kon nai krôp krua
in the family way
(Idiomatical expression)
ตั้งท้อง   translate thai in the family way Reverse lookup dtâng tóng
run in the family
(Idiomatical expression)
ถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว   translate thai run in the family  tài tôt bpai sòo krôp krua
nuclear family
(Noun)
ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูก   ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูก 
one-parent family
(Noun)
ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว   translate thai one-parent family 
royal family
(Noun)
ราชวงศ์   translate thai royal family Reverse lookup râat wong
run in the/one's family
(Idiomatical expression)
เป็นลักษณะเด่นของสมาชิก   translate thai run in the one's family  bpen lák-sà-ná dèn kǒng sà-mǎa-chík
family jewels
()
อัณฑะ   translate thai family jewels Reverse lookup an-tá
 
;