English Thai Dictionary

Pages: [1] 2
Search word English Translation Thai Transcription

fat

(Adjective)
อ้วน   อ้วน Reverse lookup uan

fat

(Adjective)
ใหญ่   ใหญ่ Reverse lookup yài

fat

(Adjective)
มั่งคั่ง   มั่งคั่ง Reverse lookup mâng kâng

fat

(Adjective)
เป็นไข   เป็นไข Reverse lookup bpen kǎi

fat

(Noun)
ไขมัน   ไขมัน Reverse lookup kǎi man
battle fatigue
(Noun)
โรคทางจิตอันเกิดจากสงคราม   translate thai battle fatigue 
be gathered to one's fathers
(Idiomatical expression)
ตาย   translate thai be gathered to one's fathers Reverse lookup dtai
combat fatigue
(Noun)
ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน   ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน  kwaam pìt bpòk-gà-dtì taang jìt jai têe gèrt lǎng jàak bpai sǒng-kraam maa bpen way-laa naan
fat chance
(Idiomatical expression)
ไม่มีทางเป็นไปได้   ไม่มีทางเป็นไปได้  mâi mee taang bpen bpai dâi
fathom out
(Phrasal verb)
พยายามค้นหา   พยายามค้นหา  pá-yaa-yaam kón hǎa
fatten on
(Phrasal verb)
อยู่สุขสบาย   อยู่สุขสบาย  yòo sòok sà-bai
fatten out
(Phrasal verb)
ทำให้อ้วนขึ้น   ทำให้อ้วนขึ้น  tam hâi uan kêun
fatten out
(Phrasal verb)
ขยายความ   ขยายความ 
fatten up
(Phrasal verb)
ขุนให้อ้วนขึ้น   ขุนให้อ้วนขึ้น 
fatal
(Adjective)
ซึ่งทำให้ถึงตาย   ซึ่งทำให้ถึงตาย 
fatal
(Adjective)
ซึ่งทำให้ล้มเหลว   ซึ่งทำให้ล้มเหลว 
fatality
(Noun)
ความตายที่มาจากอุบัติเหตุหรือสงคราม   ความตายที่มาจากอุบัติเหตุหรือสงคราม 
fatally
(Adverb)
อย่างปางตาย   อย่างปางตาย 
fatback
(Noun)
เนื้อหมูติดมันจากด้านข้างลำตัว   เนื้อหมูติดมันจากด้านข้างลำตัว  néua mǒo dtìt man jàak dâan kâang lam dtua
fate
(Noun)
โชคชะตา   โชคชะตา  chohk chá dtaa
fate
(Noun)
ผลลัพธ์   ผลลัพธ์ Reverse lookup pǒn-láp
fate
(Verb)
กำหนดโดยโชคชะตา   กำหนดโดยโชคชะตา  gam-nòt doi chohk chá dtaa
fated
(Adjective)
ซึ่งกำหนดโดยโชคชะตา   ซึ่งกำหนดโดยโชคชะตา 
fathead
(Noun)
คนโง่   คนโง่ Reverse lookup kon ngôh
father
(Noun)
บิดา   บิดา Reverse lookup bì-daa
father
(Noun)
พระในศาสนาคริสต์   พระในศาสนาคริสต์  prá nai sàat-sà-naa krít
father
(Noun)
ผู้ก่อตั้ง   ผู้ก่อตั้ง 
father
(Verb)
เป็นพ่อ   เป็นพ่อ  bpen pôr
father
(Verb)
ก่อตั้ง   ก่อตั้ง Reverse lookup gòr dtâng
fatherhood
(Noun)
ความเป็นพ่อ   ความเป็นพ่อ 
Pages: [1] 2
 
;