English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

force

(Noun)
กำลัง   กำลัง Reverse lookup gam-lang

force

(Noun)
คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล   คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล 

force

(Noun)
หน่วยวัดความแรงของลม   หน่วยวัดความแรงของลม 

force

(Noun)
อำนาจในการชักจูง   อำนาจในการชักจูง  am-nâat nai gaan chák joong

force

(Noun)
ความรุนแรง   ความรุนแรง Reverse lookup kwaam roon raeng

force

(Verb)
บังคับ   บังคับ Reverse lookup bang-káp

force

(Noun)
กองทหาร   กองทหาร Reverse lookup gong tá-hǎan

force

(Verb)
งัด   งัด Reverse lookup ngát

force

(Verb)
ฝืน   ฝืน Reverse lookup fěun

force

(Noun)
ยัดเยียด   ยัดเยียด Reverse lookup yát-yîat
Air Force One
(Noun)
เครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา   เครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา  krêuang bin sǎm-ràp bprà-taa-naa-típ-dee kǒng bprà-têt sà-hà-rát à-may-rí-gaa
air force
(Noun)
กองทัพอากาศ   กองทัพอากาศ Reverse lookup gong táp aa-gàat
armed forces
(Noun)
กองทัพทุกเหล่าทัพ   translate thai armed forces 
be in force
(Idiomatical expression)
มีอำนาจ   translate thai be in force  mee am-nâat
bring something into force
(Idiomatical expression)
ทำให้มีผลบังคับใช้   translate thai bring something into force  tam hâi mee pǒn bang káp chái
enforce on
(Phrasal verb)
บังคับให้   บังคับให้  bang-káp hâi
force down
(Phrasal verb)
ผลักหรือดันลงไปอย่างแรง   ผลักหรือดันลงไปอย่างแรง  plàk rěu dan long bpai yàang raeng
force from
(Phrasal verb)
บังคับ   บังคับ Reverse lookup bang-káp
force into
(Phrasal verb)
พยายามดัน (บางสิ่ง) เข้าไปใน   พยายามดัน (บางสิ่ง) เข้าไปใน  pá-yaa-yaam dan (baang sìng) kâo bpai nai
force into
(Phrasal verb)
ผลักดัน   ผลักดัน Reverse lookup plàk dan
force on
(Phrasal verb)
บังคับ   บังคับ Reverse lookup bang-káp
force onto
(Phrasal verb)
บังคับ   บังคับ Reverse lookup bang-káp
force out
(Phrasal verb)
บังคับให้ทำตาม   บังคับให้ทำตาม  bang-káp hâi tam dtaam
force out of
(Phrasal verb)
บังคับ   บังคับ Reverse lookup bang-káp
force up
(Phrasal verb)
ทำให้สูงขึ้น   ทำให้สูงขึ้น  tam hâi sǒong kêun
force upon
(Phrasal verb)
บังคับ   บังคับ Reverse lookup bang-káp
electromotive force
(Noun)
แรงดันไฟฟ้า   แรงดันไฟฟ้า 
enforce
(Verb)
ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม   ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม  chái gam lang bang-káp hâi bpà-dtì-bàt dtaam
enforcement
(Noun)
การบังคับใช้   การบังคับใช้ Reverse lookup gaan bang káp chái
forced
(Adjective)
ที่ถูกบังคับ   ที่ถูกบังคับ  têe tòok bang-káp
 
;