English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

Frog

(Adjective)
ชาวฝรั่งเศส   ชาวฝรั่งเศส 

frog

(Noun)
กบ   กบ Reverse lookup gòp

frog

(Noun)
อาการเสียงแหบ   อาการเสียงแหบ  aa-gaan sǐang bàe

frog

(Noun)
ห่วงถัก   ห่วงถัก  hùang tàk

frog

(Noun)
เดือยใต้กีบเท้าของม้า   เดือยใต้กีบเท้าของม้า  deuay dtâi gèep táo kǒng máa

Frog

()
คนฝรั่งเศส   translate thai Frog 
bullfrog
(Noun)
กบอเมริกันตัวใหญ่   translate thai bullfrog 
frogman
(Noun)
นักประดาน้ำ   นักประดาน้ำ Reverse lookup nák bprà-daa nám
leapfrog
(Verb)
กระโดดข้าม   translate thai leapfrog  grà-doht kâam
leapfrog
(Verb)
กระโดดข้าม   translate thai leapfrog  grà-doht kâam
leapfrog
(Noun)
เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง   translate thai leapfrog 
frog and toad
()
ถนน   ถนน Reverse lookup tà-nǒn
 
;