English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

gram

(Noun)
หน่วยชั่งน้ำหนักเป็นกรัม   หน่วยชั่งน้ำหนักเป็นกรัม 

gram

(Noun)
เมล็ดถั่ว   เมล็ดถั่ว  má-lét tùa
-gram
(Suffix)
เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน   เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน 
anagram
(Noun)
การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่   การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ 
application program
(Noun)
โปรแกรมใช้งาน   โปรแกรมใช้งาน Reverse lookup bproh-graem chái ngaan
centigram
(Noun)
เซนติกรัม   เซนติกรัม Reverse lookup sen-dtìk-ram
centigramme
(Noun)
เซนติกรัม   เซนติกรัม Reverse lookup sen-dtìk-ram
cryptogram
(Noun)
รหัสลับ   รหัสลับ Reverse lookup rá-hàt láp
deprogram
(Verb)
ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ   ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ 
diagram
(Noun)
แผนภาพ   แผนภาพ Reverse lookup pǎen-pâap
diagram
(Verb)
แสดงด้วยแผนภาพ   แสดงด้วยแผนภาพ  sà-daeng dûay pǎen-pâap
diagrammatic
(Adjective)
เกี่ยวกับแผนภาพ   เกี่ยวกับแผนภาพ  gìeow gàp pǎen-pâap
electroencephalogram
(Noun)
ภาพคลื่นกระแสไฟฟ้าของสมอง   ภาพคลื่นกระแสไฟฟ้าของสมอง  pâap klêun grà-sàe fai fáa kǒng sà-mǒng
encephalogram
(Noun)
ภาพเอกซเรย์ของสมอง   ภาพเอกซเรย์ของสมอง 
epigram
(Noun)
คำคม   คำคม Reverse lookup kam kom
epigram
(Noun)
บทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ   บทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ 
gramineous
(Adjective)
เกี่ยวกับหญ้า   เกี่ยวกับหญ้า  gìeow gàp yâa
graminivorous
(Adjective)
ซึ่งกินหญ้าเป็นอาหาร   ซึ่งกินหญ้าเป็นอาหาร 
grammar
(Noun)
ไวยากรณ์   ไวยากรณ์ Reverse lookup wai-yaa-gon
grammar school
(Noun)
โรงเรียนประถมศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษา  rohng rian bprà-tǒm sèuk-sǎa
grammarian
(Noun)
นักไวยากรณ์   นักไวยากรณ์ 
grammatical
(Adjective)
ตามหลักไวยากรณ์   ตามหลักไวยากรณ์  dtaam làk wai-yaa-gon
grammatical construction
(Noun)
โครงสร้างไวยากรณ์   โครงสร้างไวยากรณ์ Reverse lookup krohng sâang wai-yaa-gon
grammatist
(Noun)
นักไวยากรณ์   นักไวยากรณ์ 
gramme
(Noun)
หน่วยชั่งน้ำหนักเป็นกรัม   หน่วยชั่งน้ำหนักเป็นกรัม 
gramophone
(Noun)
เครื่องเล่นแผ่นเสียง   เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
gramophone
(Noun)
หีบเสียง   หีบเสียง Reverse lookup hèep sǐang
hectogram
(Noun)
หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg.   หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg. 
hektogram
(Noun)
หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg.   หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg. 
histogram
(Noun)
กราฟแสดงค่าของสถิติความถี่ชนิดหนึ่ง   กราฟแสดงค่าของสถิติความถี่ชนิดหนึ่ง 
 
;