English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

grand

(Adjective)
ใหญ่โต   translate thai grand Reverse lookup yài dtoh

grand

(Adjective)
น่าเกรงขาม   translate thai grand Reverse lookup nâa greng-kǎam
aggrandize
(Verb)
เพิ่ม   เพิ่ม 
baby grand
(Noun)
เปียโนขนาดใหญ่   เปียโนขนาดใหญ่  bpia noh kà-nàat yài
Grand Canyon
(Noun)
ทางน้ำลึกระหว่างหุบเขาลึกของแม่น้ำโคโลราโดในอเมริกา   translate thai Grand Canyon 
grand dame
(Noun)
หญิงสูงอายุ   translate thai grand dame 
grand duke
(Noun)
ผู้ปกครองเมืองรองจากพระมหากษัตริย์   translate thai grand duke  pôo bpòk krong meuang rong jàak prá má-hǎa gà-sàt-rí
grand jury
(Noun)
คณะลูกขุนซึ่งมีลูกขุน 12-33 คน   คณะลูกขุนซึ่งมีลูกขุน 12-33 คน 
grand mal
(Noun)
โรคลมบ้าหมูที่มีการหมดสติ กล้ามเนื้อเกร็ง น้ำลายฟูมปาก   โรคลมบ้าหมูที่มีการหมดสติ กล้ามเนื้อเกร็ง น้ำลายฟูมปาก 
grand meeting
(Noun)
งานฉลอง   งานฉลอง Reverse lookup ngaan chà-lǒng
grand opera
(Noun)
มหาอุปราการ   translate thai grand opera 
Grand Palace
(Noun)
พระบรมมหาราชวัง   translate thai Grand Palace Reverse lookup prá-bà-rá-mom-hǎa-râat-wang
Grand Palace
(Noun)
พระบรมมหาราชวัง   translate thai Grand Palace Reverse lookup prá-bà-rá-mom-hǎa-râat-wang
grand piano
(Noun)
เปียโนขนาดใหญ่มีฝาแบน   translate thai grand piano  bpia noh kà-nàat yài mee fǎa baen
Grand Prix
(Noun)
การแข่งรถประจำปี มักจัดขึ้นในหลายๆ ประเทศ   translate thai Grand Prix 
grand prix
(Noun)
รางวัลสูงสุด   translate thai grand prix  raang-wan sǒong sòot
grand slam
(Noun)
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทุกรายการสำคัญ   translate thai grand slam 
grand tour
(Noun)
การท่องเที่ยวไปยังเมืองใหญ่หรือสำคัญโดยเฉพาะในยุโรป   translate thai grand tour  gaan tông tîeow bpai yang meuang yài rěu sǎm-kan doi chà-pór nai yóo-rohp
grandad
(Noun)
ปู่ / ตา   ปู่ / ตา 
grandaddy
(Noun)
ปู่ / ตา   translate thai grandaddy 
grandam
(Noun)
ย่าหรือยาย   translate thai grandam 
grandame
(Noun)
ย่าหรือยาย   translate thai grandame 
grandaunt
(Noun)
พี่สาวหรือน้องสาวของปู่ ย่า ตา ยาย   translate thai grandaunt 
grandaunt
(Noun)
พี่สาวหรือน้องสาวของปู่ย่าหรือตายาย   translate thai grandaunt 
grandchild
(Noun)
หลาน   translate thai grandchild Reverse lookup lǎan
grandchild
(Noun)
หลาน   translate thai grandchild Reverse lookup lǎan
granddad
(Noun)
ปู่ / ตา   translate thai granddad 
grand-dad
(Noun)
ปู่ / ตา   translate thai grand-dad 
granddaddy
(Noun)
ปู่ / ตา   ปู่ / ตา 
grand-dady
(Noun)
ปู่ / ตา   ปู่ / ตา 
 
;