English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

hail

(Noun)
การร้องทักทาย   translate thai hail  gaan róng ták tai

hail

(Verb)
ร้องทักทาย   translate thai hail  róng ták tai
Bank of Thailand
(Noun)
ธนาคารแห่งประเทศไทย   translate thai Bank of Thailand Reverse lookup tá-naa-kaan hàeng bprà-têt tai
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
(Noun)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Reverse lookup gaan-taang-pí-sèt-hàeng-bprà-têt-tai
hail down on
(Phrasal verb)
หล่นหรือตกลงมาที่   หล่นหรือตกลงมาที่  lòn rěu dtòk long maa têe
hail from
(Phrasal verb)
มาจาก   มาจาก Reverse lookup maa jàak
hail up
(Phrasal verb)
พักค้างคืนในโรงแรม   พักค้างคืนในโรงแรม 
hailstone
(Noun)
ลูกเห็บ   translate thai hailstone Reverse lookup lôok hèp
hailstorm
(Noun)
พายุลูกเห็บ   translate thai hailstorm Reverse lookup paa yóo lôok hèp
hail-fellow-well-met
(Idiomatical expression)
เป็นมิตรกับทุกคน   translate thai hail-fellow-well-met  bpen mít gàp tóok kon
Petroleum Authority of Thailand
(Noun)
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย   translate thai Petroleum Authority of Thailand 
Port Authority of Thailand
(Noun)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย   การท่าเรือแห่งประเทศไทย Reverse lookup gaan-tâa-reua-hàeng-bprà-têt-tai
Thailand
(Noun)
ประเทศไทย   ประเทศไทย Reverse lookup bprà-têt tai
Thailand
(Noun)
ไทย   translate thai Thailand Reverse lookup tai
 
;