English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

handle

(Verb)
ดูแล   translate thai handle  doo lae

handle

(Verb)
ถือ   translate thai handle Reverse lookup těu

handle

(Noun)
ที่จับ   translate thai handle Reverse lookup têe jàp

handle

(Noun)
โอกาสที่จะประสบความสำเร็จ   translate thai handle  oh-gàat têe jà bprà-sòp kwaam sǎm-rét
chandler
(Noun)
คนขายเทียน   translate thai chandler  kon kǎi tian
chandlery
(Noun)
ห้องเก็บเทียนไขหรือของเล็กๆ   translate thai chandlery 
handlebar
(Noun)
ที่สำหรับมือจับ   translate thai handlebar  têe sǎm-ràp meu jàp
handler
(Noun)
ผู้จัดการ   translate thai handler  pôo jàt gaan
manhandle
(Verb)
ปฏิบัติต่อบางคนหรือบางสิ่งอย่างไม่ดี   translate thai manhandle 
mishandle
(Verb)
ทำผิด   translate thai mishandle Reverse lookup tam pìt
pan handle
()
การตั้งขึ้นของอวัยวะเพศ   translate thai pan handle  gaan dtâng kêun kǒng a-wǎi-wá pêt
 
;