English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

hiss

(Verb)
ทำเสียงฟ่อ   translate thai hiss 

hiss

(Verb)
เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ   translate thai hiss  bplèng sǐang sà-daeng kwaam mâi por jai

hiss

(Verb)
เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ   translate thai hiss  bplèng sǐang sà-daeng kwaam mâi por jai

hiss

(Noun)
เสียงฟ่อ   เสียงฟ่อ 
hiss at
(Phrasal verb)
ทำเสียงขู่   translate thai hiss at  tam sǐang kòo
hiss off
(Phrasal verb)
ส่งเสียงไล่เพราะไม่พอใจ   translate thai hiss off 
 
;