English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

intelligence

(Noun)
การสืบราชการลับ   การสืบราชการลับ 

intelligence

(Noun)
ข่าวกรอง   translate thai intelligence Reverse lookup kào grong

intelligence

(Noun)
ความฉลาด   ความฉลาด 

intelligence

(Noun)
หน่วยสืบราชการลับ   translate thai intelligence 
artificial intelligence
(Noun)
ปัญญาประดิษฐ์   translate thai artificial intelligence Reverse lookup bpan-yaa bprà-dìt
intelligence quotient
(Noun)
การวัดระดับสติปัญญาของคน   translate thai intelligence quotient  gaan wát rá-dàp sà-dtì bpan-yaa kǒng kon
intelligence test
(Noun)
การทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา   translate thai intelligence test  gaan tót sòp pêua wát rá-dàp sà-dtì bpan-yaa
 
;