English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

iron

(Noun)
เข้มแข็งเหมือนเหล็ก   translate thai iron  kêm kǎeng měuan lèk

iron

(Adjective)
เข้มงวด   translate thai iron Reverse lookup kêm ngûat

iron

(Noun)
เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก   เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก  krêuang meu têe tam dûay lèk

iron

(Adjective)
ซึ่งมีธาตุเหล็ก   ซึ่งมีธาตุเหล็ก 

iron

(Noun)
ตรวน   translate thai iron 

iron

(Noun)
เตารีด   translate thai iron Reverse lookup dtao rêet

iron

(Noun)
ธาตุเหล็ก   translate thai iron Reverse lookup tâat lèk

iron

(Verb)
รีด   translate thai iron Reverse lookup rêet

iron

(Adjective)
โหดร้าย   translate thai iron Reverse lookup hǒht rái

iron

()
ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ   translate thai iron 
andiron
(Noun)
ขาหยั่งโลหะ   ขาหยั่งโลหะ  kǎa yàng loh-hà
angle iron
(Noun)
เหล็กฉาก   เหล็กฉาก 
cast iron
(Noun)
เหล็กชนิดหนึ่งมีคาร์บอนสูงทำให้แข็งแต่เปราะง่าย   translate thai cast iron  lèk chá-nít nèung mee kaa-bon sǒong tam hâi kǎeng dtàe bpror ngâi
environ
(Verb)
ล้อมรอบ   ล้อมรอบ Reverse lookup lóm rôp
environment
(Noun)
สภาพแวดล้อม   สภาพแวดล้อม Reverse lookup sà-pàap wâet lóm
environmentalist
(Noun)
นักสิ่งแวดล้อม   นักสิ่งแวดล้อม Reverse lookup nák sìng wâet lóm
flatiron
(Noun)
เตารีดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า   เตารีดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า 
iron out
(Phrasal verb)
รีดผ้า   translate thai iron out Reverse lookup rêet pâa
grappling-iron
(Noun)
ตะขอเหล็ก   translate thai grappling-iron  dtà-kǒr lèk
gridiron
(Noun)
ตะแกรงย่างเนื้อหรือปิ้งปลา   translate thai gridiron  dtà-graeng yâang néua rěu bpîng bplaa
have too many irons in the fire
(Idiomatical expression)
มีหลายสิ่งต้องทำในคราวเดียวกัน   translate thai have too many irons in the fire 
strike while the iron is hot
(Idiomatical expression)
กระทำบางสิ่งในเวลาที่เหมาะสมที่สุด   translate thai strike while the iron is hot  grà-tam baang sìng nai way-laa têe mǒr sǒm têe sòot
Iron Age
(Noun)
ยุคเหล็ก   translate thai Iron Age  yóok lèk
iron curtain
(Noun)
เขตแบ่งประเทศคอมมิวนิสต์กับอดีตโซเวียตจากยุโรปตะวันตก   translate thai iron curtain 
iron horse
(Noun)
รถไฟ   translate thai iron horse Reverse lookup rót fai
ironclad
(Adjective)
ซึ่งไม่ยืดหยุ่น   translate thai ironclad 
ironclad
(Adjective)
หุ้มเกราะ   translate thai ironclad 
ironhanded
(Adjective)
เคร่งครัด   translate thai ironhanded Reverse lookup krêng-krát
ironic
(Adjective)
เชิงเยาะเย้ย   translate thai ironic 
ironic
(Adjective)
ประหลาดและน่าขัน   translate thai ironic  bprà-làat láe nâa kǎn
 
;