English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

jury

(Noun)
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   translate thai jury  ká-ná gam gaan dtàt-sǐn gaan kàeng kǎn

jury

(Noun)
คณะลูกขุน   translate thai jury Reverse lookup ká-ná lôok kǒon

jury

(Verb)
ตัดสินโดยคณะลูกขุน   translate thai jury  dtàt-sǐn doi ká-ná lôok kǒon
add insult to injury
(Idiomatical expression)
ทำให้เลวร้ายขึ้น   ทำให้เลวร้ายขึ้น  tam hâi leo rái kêun
grand jury
(Noun)
คณะลูกขุนซึ่งมีลูกขุน 12-33 คน   คณะลูกขุนซึ่งมีลูกขุน 12-33 คน 
injury
(Noun)
การทำให้เสียหาย   การทำให้เสียหาย  gaan tam hâi sǐa hǎi
injury
(Noun)
อันตราย   translate thai injury Reverse lookup an-dtrai
injury
(Noun)
อาการบาดเจ็บ   translate thai injury  aa-gaan bàat jèp
juryman
(Noun)
คณะลูกขุนที่เป็นผู้ชาย   translate thai juryman  ká-ná lôok kǒon têe bpen pôo chai
perjury
(Noun)
การให้การเป็นพยานเท็จ   translate thai perjury 
 
;