English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

kingship

(Noun)
การปกครองโดยกษัตริย์   translate thai kingship  gaan bpòk krong doi gà-sàt-rí
 
;