English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

lace

(Verb)
เฆี่ยนให้เป็นแนว   translate thai lace 

lace

(Verb)
เจือแอลกอฮอล์หรือสารอื่นๆ   เจือแอลกอฮอล์หรือสารอื่นๆ 

lace

(Noun)
เชือกร้อย   เชือกร้อย  chêuak róy

lace

(Noun)
ดิ้นเงินดิ้นทอง   ดิ้นเงินดิ้นทอง 

lace

(Verb)
ประดับด้วยลายลูกไม้   ประดับด้วยลายลูกไม้  bprà-dàp dûay lai lôok mái

lace

(Verb)
ปัก   ปัก Reverse lookup bpàk

lace

(Verb)
ผูกเชือกรองเท้า   ผูกเชือกรองเท้า 

lace

(Noun)
ลูกไม้   ลูกไม้ Reverse lookup lôok mái

lace

(Noun)
แอลกอฮอล์ที่เติมในอาหารหรือเครื่องดื่มเพียงเล็กน้อย   translate thai lace 
anyplace
(Adverb)
ที่ไหนก็ตาม   ที่ไหนก็ตาม 
all over the place
(Idiomatical expression)
ทุกหนแห่ง   ทุกหนแห่ง 
birthplace
(Noun)
สถานที่เกิด   สถานที่เกิด  sà-tǎan têe gèrt
bootlace
(Noun)
สายผูกเชือกรองเท้า   translate thai bootlace 
be all over the place
(Idiomatical expression)
กระจัดกระจาย   กระจัดกระจาย Reverse lookup grà-jàt grà-jai
be out of place
(Idiomatical expression)
ไม่เหมาะสม   translate thai be out of place  mâi mǒr sǒm
commonplace
(Adjective)
ที่เกิดขึ้นทุกวัน   ที่เกิดขึ้นทุกวัน  têe gèrt kêun tóok wan
commonplace
(Adjective)
น่าเบื่อ   น่าเบื่อ Reverse lookup nâa bèua
commonplace
(Noun)
สิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ   สิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ 
complacence
(Noun)
ความพึงพอใจ   ความพึงพอใจ Reverse lookup kwaam peung por jai
complacency
(Noun)
ความพึงพอใจ   ความพึงพอใจ Reverse lookup kwaam peung por jai
complacent
(Adjective)
ที่พึงพอใจ   ที่พึงพอใจ 
fall in place
(Phrasal verb)
ชัดเจน   ชัดเจน Reverse lookup chát jen
feel out of place
(Idiomatical expression)
รู้สึกแปลกแยก   รู้สึกแปลกแยก  róo-sèuk bplàek yâek
feel out of place in
(Phrasal verb)
รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของ   รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของ  róo-sèuk mâi bpen sùan nèung kǒng
displace
(Verb)
บังคับให้ออกไปจากที่ที่อยู่   บังคับให้ออกไปจากที่ที่อยู่  bang-káp hâi ok bpai jàak têe têe yòo
displaced
(Adjective)
ซึ่งออกจากที่อยู่ไป   ซึ่งออกจากที่อยู่ไป 
displacement
(Noun)
การบังคับให้คนออกไปจากที่ที่อยู่   การบังคับให้คนออกไปจากที่ที่อยู่  gaan bang-káp hâi kon ok bpai jàak têe têe yòo
emplacement
(Noun)
การจัดวางสิ่งต่างๆ   การจัดวางสิ่งต่างๆ 
emplacement
(Noun)
ตำแหน่งที่จัดไว้ตั้งปืนใหญ่   ตำแหน่งที่จัดไว้ตั้งปืนใหญ่ 
everyplace
(Adverb)
ทุกหนแห่ง   ทุกหนแห่ง 
 
;