English Thai Dictionary

Pages: [1] 2
Search word English Translation Thai Transcription

lead

(Verb)
ก่อให้เกิด   ก่อให้เกิด Reverse lookup gòr hâi gèrt

lead

(Noun)
การทิ้งไพ่นำ   การทิ้งไพ่นำ  gaan tíng pâi nam

lead

(Noun)
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา   ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา  kôr moon têe bpen bprà-yoht nai gaan kón hǎa

lead

(Verb)
ควบคุม   ควบคุม Reverse lookup kûap koom

lead

(Noun)
เชือก   เชือก Reverse lookup chêuak

lead

(Verb)
ดำเนิน   ดำเนิน Reverse lookup dam-nern

lead

(Noun)
ตัวเอก   ตัวเอก Reverse lookup dtua ek

lead

(Noun)
ตำแหน่งนำ   ตำแหน่งนำ  dtam-nàeng nam

lead

(Verb)
นำ   นำ Reverse lookup nam

lead

(Verb)
นำทางไป   translate thai lead  nam taang bpai

lead

(Noun)
แบบอย่าง   แบบอย่าง Reverse lookup bàep yàang

lead

(Verb)
เป็นผู้นำ   translate thai lead  bpen pôo nam

lead

(Verb)
มีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระทำ   มีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระทำ  mee it-tí pon dtòr kwaam kít rěu gaan grà-tam

lead

(Noun)
ระยะห่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สอง   ระยะห่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สอง  rá-yá hàang rá-wàang têe nèung gàp têe sǒng

lead

(Noun)
สายนำไฟฟ้า   สายนำไฟฟ้า 

lead

(Adjective)
สำคัญที่สุด   translate thai lead  sǎm-kan têe sòot

lead

(Noun)
หัวข้อข่าว   หัวข้อข่าว 

lead

(Noun)
ลูกปืน   translate thai lead Reverse lookup lôok bpeun

lead

(Noun)
สารตะกั่ว   สารตะกั่ว Reverse lookup sǎan-dtà-gùa

lead

(Noun)
ไส้ดินสอดำ   ไส้ดินสอดำ 
(a case of) the blind leading the blind
(Idiomatical expression)
คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ   คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ  kon mâi róo pá-yaa-yaam bòk rěu a-tì-bai hâi kon eun têe mâi róo měuan gan kâo jai
all roads lead to Rome
(Idiomatical expression)
มีหลายวิธีที่จะทำให้เกิดผลอย่างเดียวกัน   มีหลายวิธีที่จะทำให้เกิดผลอย่างเดียวกัน  mee lǎi wí-tee têe jà tam hâi gèrt pǒn yàang dieow gan
All roads lead to Rome.
(Idiomatical expression)
มีหลายวิธีที่จะช่วยให้ไปถึงจุดมุ่งหมายเดียวกัน   translate thai All roads lead to Rome 
cheerleader
(Noun)
คนที่เป็นผู้นำเชียร์   คนที่เป็นผู้นำเชียร์ 
fairlead
(Noun)
ลูกรอก   ลูกรอก 
lead the life of Riley
(Idiomatical expression)
มีชีวิตอยู่อย่างหรูหรา   มีชีวิตอยู่อย่างหรูหรา 
lead the way
(Idiomatical expression)
พาไปตามทางเดิน   พาไปตามทางเดิน 
swing the lead
(Idiomatical expression)
เลี่ยงงาน   เลี่ยงงาน 
implead
(Verb)
ฟ้องร้องในศาล   ฟ้องร้องในศาล  fóng róng nai sǎan
implead
(Verb)
ฟ้องร้องในศาล   ฟ้องร้องในศาล  fóng róng nai sǎan
Pages: [1] 2
 
;