English Thai Dictionary

Pages: [1] 2
Search word English Translation Thai Transcription

leave

(Verb)
ทอดทิ้ง   ทอดทิ้ง Reverse lookup tôt tíng

leave

(Verb)
ฝากไว้   ฝากไว้ 

leave

(Verb)
เหลือ   เหลือ Reverse lookup lěua

leave

(Verb)
ออกจาก   ออกจาก Reverse lookup ok jàak

leave

(Verb)
ออกเดินทาง   ออกเดินทาง Reverse lookup ok dern taang

leave

(Noun)
การลาหยุด   การลาหยุด  gaan laa yòot

leave

(Noun)
การอนุญาต   การอนุญาต  gaan a-nòo-yâat

leave

(Noun)
การอำลา   การอำลา Reverse lookup gaan am laa

leave

(Verb)
แตกใบอ่อน   แตกใบอ่อน Reverse lookup dtàek bai on
absent without leave
(Idiomatical expression)
ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต   ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต  kàat ngaan doi mâi dâi ráp a-nòo-yâat
broadleaved
(Adjective)
ซึ่งมีใบกว้างและใบ   ซึ่งมีใบกว้างและใบ 
cleave
(Verb)
ทำให้แยกออก   ทำให้แยกออก  tam hâi yâek ok
cleave
(Verb)
แยกออก   แยกออก  yâek ok
cleaver
(Noun)
เครื่องมือที่ใช้ในการตัดขนาดใหญ่   เครื่องมือที่ใช้ในการตัดขนาดใหญ่  krêuang meu têe chái nai gaan dtàt kà-nàat yài
cleave to
(Phrasal verb)
ศรัทธาต่อ   ศรัทธาต่อ  sàt-taa dtòr
interleave with
(Phrasal verb)
สอดแทรกด้วย   สอดแทรกด้วย  sòt sâek dûay
leave a lot to be desired
(Idiomatical expression)
ขาดสิ่งสำคัญ   ขาดสิ่งสำคัญ 
leave a sinking ship
(Idiomatical expression)
ละทิ้งบุคคล สถานที่ หรือสถานการณ์ที่ไม่เลวร้าย   ละทิ้งบุคคล สถานที่ หรือสถานการณ์ที่ไม่เลวร้าย  lá tíng bòok-kon sà-tǎan têe rěu sà-tǎan gaan têe mâi leo rái
leave no stone unturned
(Idiomatical expression)
ค้นหาทุกซอกทุกมุม   ค้นหาทุกซอกทุกมุม 
leave someone high and dry
(Idiomatical expression)
ปล่อยทิ้งไว้   ปล่อยทิ้งไว้ 
leave someone holding the baby
(Idiomatical expression)
ปล่อยให้ (บางคน) รับผิดชอบ (บางสิ่ง) (คำไม่เป็นทางการ)   ปล่อยให้ (บางคน) รับผิดชอบ (บางสิ่ง) (คำไม่เป็นทางการ)  bplòy hâi (baang kon) ráp pìt chôp (baang sìng) (kam mâi bpen taang gaan)
leave someone in peace
(Idiomatical expression)
หยุดรบกวน   หยุดรบกวน 
leave someone in the lurch
(Idiomatical expression)
ปล่อยให้คอย   ปล่อยให้คอย  bplòy hâi koy
take it or leave it
(Idiomatical expression)
ยอมรับหรือลืมเสีย   ยอมรับหรือลืมเสีย  yom ráp rěu leum sǐa
take leave of one's senses
(Idiomatical expression)
ไม่มีเหตุผล   ไม่มีเหตุผล Reverse lookup mâi mee hèt pǒn
interleave
(Verb)
ใส่แผ่นแทรก   ใส่แผ่นแทรก 
leave about
(Phrasal verb)
ทิ้งไว้กลาดเกลื่อน   ทิ้งไว้กลาดเกลื่อน 
leave alone
(Phrasal verb)
ปล่อยไว้ตามลำพัง   ปล่อยไว้ตามลำพัง 
leave alone
(Phrasal verb)
อย่ายุ่งกับ   อย่ายุ่งกับ 
leave alone
(Phrasal verb)
ไม่นับรวม   ไม่นับรวม  mâi náp ruam
Pages: [1] 2
 
;