English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

liquor

(Verb)
ดื่มเหล้า   ดื่มเหล้า Reverse lookup dèum lâo

liquor

(Verb)
ดื่มเหล้า   ดื่มเหล้า Reverse lookup dèum lâo

liquor

(Noun)
น้ำที่ได้จากการกลั่น   น้ำที่ได้จากการกลั่น  nám têe dâi jàak gaan glàn

liquor

(Noun)
สารละลาย   สารละลาย Reverse lookup sǎan-lá-lai

liquor

(Noun)
สุราที่ได้จากการกลั่น   สุราที่ได้จากการกลั่น 
malt liquor
(Noun)
เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ทำจาก malt   เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ทำจาก malt 
 
;