English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

lobby

(Noun)
กลุ่มผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ   translate thai lobby 

lobby

(Verb)
ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง   translate thai lobby  chák chuan hâi sà-mǎa-chík rát sà-pǎa sà-nàp-sà-noon gaan ok gòt mǎi chà-bàp nèung

lobby

(Verb)
ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง   translate thai lobby  chák chuan hâi sà-mǎa-chík rát sà-pǎa sà-nàp-sà-noon gaan ok gòt mǎi chà-bàp nèung

lobby

(Noun)
ห้องโถง   ห้องโถง Reverse lookup hông tǒhng
lobby against
(Phrasal verb)
พยายามโน้มน้าวคนมีอำนาจไม่ให้อนุมัติกฎหมาย   translate thai lobby against  pá-yaa-yaam nóhm náo kon mee am-nâat mâi hâi a-nòo-mát gòt mǎi
lobby for
(Phrasal verb)
พยายามชักจูงผู้มีอำนาจให้อนุมัติกฏหมาย   translate thai lobby for 
lobby through
(Phrasal verb)
ได้รับอนุมัติกฏหมายโดยการวิ่งเต้น   translate thai lobby through 
 
;