English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

loom

(Noun)
เครื่องทอผ้า   translate thai loom Reverse lookup krêuang tor pâa

loom

(Verb)
ทอผ้าด้วยเครื่อง   translate thai loom 

loom

(Verb)
ปรากฏขึ้นมาลางๆ   translate thai loom 

loom

(Noun)
ส่วนหนึ่งของพายที่อยู่ระหว่างด้ามพายกับใบพาย   translate thai loom 
abloom
(Adjective)
บาน   บาน Reverse lookup baan
bloom
(Noun)
ดอกไม้   translate thai bloom Reverse lookup dòk mái
bloom
(Noun)
การออกดอก   translate thai bloom  gaan ok dòk
bloom
(Verb)
บาน   translate thai bloom Reverse lookup baan
bloom
(Verb)
อยู่ในระยะเวลาที่เจริญเติบโตถึงที่สุด   translate thai bloom  yòo nai rá-yá way-laa têe jà-rern dtèrp dtoh těung têe sòot
bloom
(Noun)
ความเบ่งบานของวัยเยาว์   translate thai bloom 
bloom
(Verb)
ดูมีสุขภาพดี   translate thai bloom  doo mee sòok-kà-pâap dee
bloom
(Noun)
ผิวพรรณที่มีสุขภาพดี   translate thai bloom 
bloomer
(Noun)
ความผิดพลาด   translate thai bloomer Reverse lookup kwaam pìt plâat
bloomers
(Noun)
ชุดชั้นในแบบเก่าของผู้หญิง   translate thai bloomers  chóot chán nai bàep gào kǒng pôo yǐng
blooming
(Adjective)
ซึ่งกำลังบาน   translate thai blooming 
gloom
(Noun)
ความมืด   translate thai gloom Reverse lookup kwaam-mêut
gloomy
(Adjective)
มืดมัว   translate thai gloomy Reverse lookup mêut-mua
gloomy
(Adjective)
เศร้าหมอง   translate thai gloomy Reverse lookup sâo mǒng
heirloom
(Noun)
มรดกตกทอด   translate thai heirloom  mor-rá-dòk dtòk tôt
loom ahead
(Phrasal verb)
เห็นรางๆ อยู่ข้างหน้า   translate thai loom ahead 
loom large
(Phrasal verb)
สำคัญ   translate thai loom large Reverse lookup sǎm-kan
loom up
(Phrasal verb)
ค่อยๆ ปรากฎขึ้น   translate thai loom up 
 
;