English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

manner

(Noun)
วิธีการ   วิธีการ  wí-tee gaan

manner

(Noun)
รูปแบบ   รูปแบบ Reverse lookup rôop bàep
all manner of someone or something
(Idiomatical expression)
ทุกประเภท   ทุกประเภท 
devil-may-care manner
(Idiomatical expression)
ความไม่ใส่ใจ   ความไม่ใส่ใจ 
ill-mannered
(Adjective)
ซึ่งไม่มีมารยาท   ซึ่งไม่มีมารยาท 
mannered
(Adjective)
ซึ่งมีมารยาท   ซึ่งมีมารยาท 
mannerism
(Noun)
ธรรมเนียมปฏิบัติ   ธรรมเนียมปฏิบัติ  tam-niam bpà-dtì-bàt
mannerist
(Noun)
ผู้มีมารยาท   ผู้มีมารยาท 
manneristic
(Adjective)
ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติ   ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติ 
mannerliness
(Noun)
ความสุภาพ   ความสุภาพ Reverse lookup kwaam sòo-pâap
mannerly
(Adjective)
สุภาพ   สุภาพ Reverse lookup sòo-pâap
mannerly
(Adverb)
อย่างสุภาพ   อย่างสุภาพ 
manners
(Noun)
มารยาทสังคม   มารยาทสังคม  maa-rá-yâat sǎng-kom
manners
(Noun)
ขนบธรรมเนียมประเพณี   ขนบธรรมเนียมประเพณี 
well-mannered
(Adjective)
ซึ่งมีกิริยามารยาทดี   ซึ่งมีกิริยามารยาทดี 
 
;