English Thai Dictionary

Pages: [1] 2
Search word English Translation Thai Transcription

mind

(Noun)
จิตใจ   จิตใจ Reverse lookup jìt jai

mind

(Noun)
ความจำ   translate thai mind Reverse lookup kwaam jam

mind

(Noun)
คนฉลาด   translate thai mind 

mind

(Noun)
ความตั้งใจ   translate thai mind Reverse lookup kwaam dtâng jai

mind

(Noun)
สติปัญญา   translate thai mind Reverse lookup sà-dtì bpan-yaa

mind

(Verb)
สังเกต   translate thai mind Reverse lookup sǎng-gèt

mind

(Verb)
รังเกียจ   รังเกียจ 

mind

(Verb)
ระวัง   translate thai mind Reverse lookup rá-wang
absent-minded
(Adjective)
ใจลอย   ใจลอย Reverse lookup jai loy
air-minded
(Adjective)
ซึ่งสนใจการบิน   ซึ่งสนใจการบิน 
baby-minder
(Noun)
พี่เลี้ยงเด็ก   พี่เลี้ยงเด็ก  pêe-líang dèk
bloody-minded
(Adjective)
ใจดำ   translate thai bloody-minded Reverse lookup jai dam
broad-minded
(Adjective)
ใจกว้าง   translate thai broad-minded Reverse lookup jai gwâang
banish from one's mind
(Phrasal verb)
หยุดคิดเกี่ยวกับ   หยุดคิดเกี่ยวกับ  yòot kít gìeow gàp
be in one's right mind
(Idiomatical expression)
สามารถใช้เหตุผลตัดสินได้   translate thai be in one's right mind  sǎa-mâat chái hèt pǒn dtàt-sǐn dâi
be of one mind
(Idiomatical expression)
เห็นด้วยทุกอย่าง   translate thai be of one mind  hěn dûay tóok yàang
be of sound mind
(Idiomatical expression)
สามารถตัดสินได้   translate thai be of sound mind  sǎa-mâat dtàt-sǐn dâi
be of unsound mind
(Idiomatical expression)
ไม่สามารถตัดสินได้   translate thai be of unsound mind  mâi sǎa-mâat dtàt-sǐn dâi
be out of one's mind
(Idiomatical expression)
บ้า   translate thai be out of one's mind Reverse lookup bâa
bear in mind
(Idiomatical expression)
พิจารณา   translate thai bear in mind Reverse lookup pí-jaan-naa
bring something to mind
(Idiomatical expression)
ทำให้จดจำ   ทำให้จดจำ  tam hâi jòt jam
call someone to mind
(Idiomatical expression)
จำ   จำ Reverse lookup jam
change one's mind
(Idiomatical expression)
เปลี่ยนใจ   เปลี่ยนใจ Reverse lookup bplìan jai
change someone's mind
(Idiomatical expression)
ทำให้คิดต่างออกไป   ทำให้คิดต่างออกไป 
clear one's mind of
(Idiomatical expression)
พยายามลืม   พยายามลืม  pá-yaa-yaam leum
drive someone out of his mind
(Idiomatical expression)
ทำให้สับสน   ทำให้สับสน  tam hâi sàp-sǒn
enter one's mind
(Idiomatical expression)
คิดออก   คิดออก Reverse lookup kít ok
evil-minded
(Adjective)
ซึ่งมีจิตใจชั่วร้าย   ซึ่งมีจิตใจชั่วร้าย 
fair-minded
(Adjective)
เที่ยงตรง   เที่ยงตรง Reverse lookup tîang dtrong
feeble-minded
(Adjective)
ปัญญาอ่อน   ปัญญาอ่อน Reverse lookup bpan-yaa on
Pages: [1] 2
 
;