English Thai Dictionary

Pages: [1] 2 3 ... 47
Search word English Translation Thai Transcription

of

(Preposition)
ของ   ของ Reverse lookup kǒng
Age of Reason
(Noun)
ยุคที่มนุษย์มีเหตุผล   ยุคที่มนุษย์มีเหตุผล  yóok têe má-nóot mee hèt pǒn
all of a sudden
(Idiomatical expression)
ทันทีทันใด   ทันทีทันใด Reverse lookup tan tee tan dai
aloft
(Adverb)
สูงขั้นไป   สูงขั้นไป  sǒong kân bpai
aloof
(Adjective)
ที่อยู่ไกล   ที่อยู่ไกล  têe yòo glai
aloof
(Adverb)
ห่างไกล   ห่างไกล Reverse lookup hàang glai
apple of one's eye
(Noun)
รูม่านตา   รูม่านตา Reverse lookup roo-mâan-dtaa
army officer
(Noun)
ทหารบก   ทหารบก Reverse lookup tá-hǎan-bòk
as a result of
(Conjunction)
ด้วยเหตุที่   ด้วยเหตุที่ Reverse lookup dûay hèt têe
(a case of) the blind leading the blind
(Idiomatical expression)
คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ   คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ  kon mâi róo pá-yaa-yaam bòk rěu a-tì-bai hâi kon eun têe mâi róo měuan gan kâo jai
(above and) beyond the call of duty
(Idiomatical expression)
นอกหน้าที่   นอกหน้าที่  nôk nâa têe
(as) easy as falling off a log
(Idiomatical expression)
ง่ายมาก   ง่ายมาก  ngâi mâak
(as) soft as a baby's bottom
(Idiomatical expression)
อ่อนนุ่มมาก   อ่อนนุ่มมาก  on-nôom mâak
a lot of water has passed under the bridge
(Idiomatical expression)
มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย   มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย  mee kwaam bplìan bplaeng gèrt kêun mâak mai
ABC of something
(Idiomatical expression)
หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง   หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง 
absolve of
(Phrasal verb)
ยกโทษให้   ยกโทษให้ Reverse lookup yók toht hâi
accuse of
(Phrasal verb)
กล่าวหาว่า   กล่าวหาว่า 
acquit of
(Phrasal verb)
ประกาศว่าไม่มีความผิด   ประกาศว่าไม่มีความผิด 
act of faith
(Idiomatical expression)
ความเชื่อมั่น   ความเชื่อมั่น Reverse lookup kwaam-chêua-mân
act of God
(Idiomatical expression)
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ   ปรากฏการณ์ธรรมชาติ Reverse lookup bpraa-gòt gaan tam-má-châat
admit of
(Phrasal verb)
ยอมให้   ยอมให้ Reverse lookup yom hâi
advise of
(Phrasal verb)
แจ้งให้ทราบ   แจ้งให้ทราบ Reverse lookup jâeng hâi sâap
afraid of one's own shadow
(Idiomatical expression)
ระแวงตลอดเวลา   ระแวงตลอดเวลา 
after the style of
(Idiomatical expression)
เหมือนกับ   เหมือนกับ Reverse lookup měuan gàp
ahead of one's time
(Idiomatical expression)
ล้ำหน้า   ล้ำหน้า Reverse lookup lám nâa
ahead of time
(Idiomatical expression)
ก่อนเวลา   ก่อนเวลา Reverse lookup gòn way-laa
all hours (of the day and night)
(Idiomatical expression)
เช้ามากหรือดึกมาก   เช้ามากหรือดึกมาก 
all manner of someone or something
(Idiomatical expression)
ทุกประเภท   ทุกประเภท 
all of a sudden
(Idiomatical expression)
ทันทีทันใด   ทันทีทันใด Reverse lookup tan tee tan dai
all walks of life
(Idiomatical expression)
ทุกชนชั้นทางสังคม เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ   ทุกชนชั้นทางสังคม เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ 
Pages: [1] 2 3 ... 47
 
;