English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

office

(Noun)
สำนักงาน   สำนักงาน Reverse lookup sǎm-nák ngaan

office

(Noun)
หน่วยงานของรัฐ   translate thai office 

office

(Noun)
ตำแหน่ง   translate thai office Reverse lookup dtam-nàeng

office

(Noun)
หน้าที่   translate thai office  nâa têe
army officer
(Noun)
ทหารบก   ทหารบก Reverse lookup tá-hǎan-bòk
box office
(Noun)
ที่ขายตั๋วภาพยนตร์หรือละคร   translate thai box office 
careers officer
(Noun)
ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ   translate thai careers officer 
chief executive officer
(Noun)
ผู้บริหารสูงสุด   ผู้บริหารสูงสุด  pôo-bor-rí-hǎan sǒong sòot
deck officer
(Noun)
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินเรือและสินค้าเรือ   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินเรือและสินค้าเรือ  jâo nâa têe ráp pìt chôp gìeow gàp gaan dern reua láe sǐn-káa reua
field officer
(Noun)
ทหารยศนายพันของกองทัพอังกฤษ   ทหารยศนายพันของกองทัพอังกฤษ  tá-hǎan yót nai pan kǒng gong táp ang-grìt
take office
(Idiomatical expression)
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   translate thai take office  rêrm bpà-dtì-bàt nâa têe têe dâi ráp môp mǎi
lay down one's office
(Idiomatical expression)
หมดอำนาจ   translate thai lay down one's office Reverse lookup mòt am-nâat
noncommissioned officer
(Noun)
นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร   translate thai noncommissioned officer 
office block
(Noun)
อาคารใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานของหลายบริษัท   translate thai office block 
office boy
(Noun)
เด็กหนุ่มที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน   translate thai office boy  dèk nòom têe jâang hâi tam ngaan ngâi ngâi nai sǎm-nák ngaan
office girl
(Noun)
เด็กสาวที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน   translate thai office girl  dèk sǎo têe jâang hâi tam ngaan ngâi ngâi nai sǎm-nák ngaan
office hours
(Noun)
ชั่วโมงทำงาน   translate thai office hours  chûa mohng tam ngaan
office worker
(Noun)
พนักงานออฟฟิศ   translate thai office worker 
office-bearer
(Noun)
เจ้าหน้าที่รัฐบาล   translate thai office-bearer  jâo nâa têe rát-tà-baan
office-holder
(Noun)
เจ้าหน้าที่รัฐบาล   translate thai office-holder  jâo nâa têe rát-tà-baan
officer
(Noun)
นายทหาร   translate thai officer Reverse lookup nai tá-hǎan
officer
(Noun)
พนักงาน   translate thai officer 
officer
(Noun)
นายตำรวจ   translate thai officer  nai dtam-rûat
petty officer
(Noun)
นายทหารเรือ   translate thai petty officer  nai tá-hǎan reua
post office
(Noun)
ที่ทำการไปรษณีย์   translate thai post office Reverse lookup têe tam gaan bprai-sà-nee
press office
(Noun)
สำนักงานข่าวของรัฐบาลหรือองค์กรใหญ่ๆ   translate thai press office 
press officer
(Noun)
ผู้ทำงานในสำนักข่าวรัฐบาล องค์กรใหญ่ๆ หรือพรรคการเมือง   translate thai press officer 
probation officer
(Noun)
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่กระทำภาคทัณฑ์   translate thai probation officer 
register office
(Noun)
สำนักทะเบียน   translate thai register office 
land office business
()
กลุ่มธุรกิจจำนวนมากที่เติบโตในเวลาอันสั้น   translate thai land office business 
 
;