English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

ostrich

(Noun)
นกกระจอกเทศ   นกกระจอกเทศ Reverse lookup nók grà-jòk-têt

ostrich

(Noun)
ผู้หลบเลี่ยงปัญหา   ผู้หลบเลี่ยงปัญหา 
 
;