English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

pack

(Noun)
หีบห่อ   translate thai pack Reverse lookup hèep hòr

pack

(Noun)
ของจำนวนมาก   translate thai pack  kǒng jam-nuan mâak

pack

(Noun)
ฝูง   translate thai pack Reverse lookup fǒong

pack

(Noun)
กระเป๋าสะพายหลัง   translate thai pack  grà-bpǎo sà-pai lǎng

pack

(Verb)
บรรจุ   translate thai pack Reverse lookup bànjoo
backpack
(Noun)
กระเป๋าสะพายหลัง   translate thai backpack  grà-bpǎo sà-pai lǎng
backpacker
(Noun)
ผู้ใส่กระเป๋าสะพายหลัง   translate thai backpacker 
care package
(Noun)
สิ่งของสำหรับเพื่อนหรือญาติที่อยู่ห่างไกล   translate thai care package  sìng kǒng sǎm-ràp pêuan rěu yâat têe yòo hàang glai
make a package
(Idiomatical expression)
ทำเงินได้มาก   translate thai make a package  tam ngern dâi mâak
send someone packing
(Idiomatical expression)
ไล่ออก   translate thai send someone packing Reverse lookup lâi-ok
jam-packed
(Adjective)
ที่อัดแน่น   translate thai jam-packed  têe at nâen
meat packing
(Noun)
การฆ่าสัตว์และเตรียมสัตว์สำหรับขาย   translate thai meat packing  gaan kâa sàt láe dtriam sàt sǎm-ràp kǎi
mudpack
(Noun)
โคลนพอกหน้า   translate thai mudpack 
multipack
(Noun)
สินค้าหลายชนิดซึ่งรวมอยู่ในห่อเดียวกัน   translate thai multipack 
pack animal
(Noun)
สัตว์ซึ่งใช้บรรทุกสินค้า เช่น ม้า   translate thai pack animal 
pack horse
(Noun)
ม้าที่ใช้บรรทุกสิ่งของ   translate thai pack horse 
pack horse
(Noun)
ม้าซึ่งใช้บรรทุกสัมภาระ   translate thai pack horse 
package
(Noun)
หีบห่อ   หีบห่อ Reverse lookup hèep hòr
package
(Noun)
ภาชนะบรรจุ   ภาชนะบรรจุ 
package
(Noun)
ส่วนประกอบทั้งหมด   ส่วนประกอบทั้งหมด  sùan bprà-gòp táng mòt
package
(Noun)
การซื้อขายเหมาทั้งชุด   การซื้อขายเหมาทั้งชุด 
package holiday
(Noun)
การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์ซึ่งจัดบริการแบบครบวงจร   การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์ซึ่งจัดบริการแบบครบวงจร 
package tour
(Noun)
การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์ซึ่งจัดบริการแบบครบวงจร   การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์ซึ่งจัดบริการแบบครบวงจร 
packed
(Adjective)
แน่น   แน่น Reverse lookup nâen
packed lunch
(Noun)
อาหารที่เตรียมจากบ้านเพื่อไปรับประทานที่อื่น   อาหารที่เตรียมจากบ้านเพื่อไปรับประทานที่อื่น  aa-hǎan têe dtriam jàak bâan pêua bpai ráp bprà-taan têe eun
packed out
(Adjective)
ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนหรือสิ่งของ   ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนหรือสิ่งของ 
packer
(Noun)
คนห่อสินค้า   คนห่อสินค้า  kon hòr sǐn-káa
packet
(Noun)
ห่อของเล็กๆ   ห่อของเล็กๆ 
packing
(Noun)
การห่อ   การห่อ  gaan hòr
packing case
(Noun)
ลังใส่สินค้าขนส่ง   ลังใส่สินค้าขนส่ง 
 
;