English Thai Dictionary

Pages: [1] 2 3 ... 5
Search word English Translation Thai Transcription

pit

(Noun)
หลุม   translate thai pit Reverse lookup lǒom

pit

(Noun)
หลุมพราง   translate thai pit Reverse lookup lǒom praang

pit

(Noun)
อุโมงค์ในเหมือง   translate thai pit  oo-mohng nai měuang

pit

(Noun)
เหมือง   translate thai pit Reverse lookup měuang

pit

(Noun)
นรก   translate thai pit Reverse lookup ná-rók

pit

(Noun)
ที่นั่งตอนหลังๆ ชั้นล่างในโรงภาพยนตร์   translate thai pit 

pit

(Noun)
บริเวณหยุดเติมน้ำมันหรือเปลี่ยนยางสำหรับรถแข่งในสนามแข่ง   translate thai pit 

pit

(Noun)
สังเวียนชนไก่หรือสัตว์   translate thai pit 

pit

(Verb)
กลายเป็นหลุม   translate thai pit  glai bpen lǒom

pit

(Verb)
ทำให้เป็นรอยโบ๋   translate thai pit 

pit

(Verb)
ฝังในหลุม   translate thai pit  fǎng nai lǒom

pit

(Verb)
เก็บไว้ในหลุม   translate thai pit 

pit

(Verb)
ทำให้เป็นแผลเป็น   translate thai pit  tam hâi bpen plǎe bpen

pit

(Verb)
ใช้สติปัญญาโต้ตอบ   translate thai pit  chái sà-dtì bpan-yaa dtôh dtòp

pit

(Verb)
ปล่อยให้ไก่ชนกัน   translate thai pit  bplòy hâi gài chon gan

pit

(Noun)
เมล็ดในของผลไม้   translate thai pit  má-lét nai kǒng pǒn-lá-mái

pit

(Verb)
เอาเมล็ดในออก   translate thai pit 
armpit
(Noun)
รักแร้   รักแร้ Reverse lookup rák-ráe
(as) black as pitch
(Idiomatical expression)
ดำมาก   translate thai as black as pitch  dam mâak
(as) black as pitch
(Idiomatical expression)
มืดมาก   translate thai as black as pitch 
capital
(Noun)
ข้อได้เปรียบ   translate thai capital Reverse lookup kôr dâi bprìap
capital
(Noun)
คนร่ำรวย   คนร่ำรวย  kon râm ruay
capital
(Adjective)
ดีเยี่ยม   ดีเยี่ยม  dee yîam
capital
(Adjective)
ที่เป็นหลัก   translate thai capital  têe bpen làk
capital
(Noun)
เมืองหลวง   translate thai capital Reverse lookup meuang lǔang
capital
(Noun)
ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง   ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง 
capital letter
(Noun)
ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ   translate thai capital letter  dtua ak-sǒn dtua pim yài nai paa-sǎa ang-grìt
capital levy
(Noun)
ภาษีทรัพย์สิน   ภาษีทรัพย์สิน  paa-sěe sáp-sǐn
capital punishment
(Noun)
โทษประหาร   translate thai capital punishment Reverse lookup toht-bprà-hǎan
capital ship
(Noun)
เรือรบขนาดใหญ่   translate thai capital ship  reua-róp kà-nàat yài
Pages: [1] 2 3 ... 5
 
;