English Thai Dictionary

Pages: [1] 2
Search word English Translation Thai Transcription

press

(Verb)
กด   กด Reverse lookup gòt

press

(Verb)
กด   กด Reverse lookup gòt

press

(Verb)
คั้นน้ำผลไม้   translate thai press  kán nám pǒn-lá-mái

press

(Verb)
รีดผ้า   translate thai press Reverse lookup rêet pâa

press

(Verb)
บีบอัด   บีบอัด  bèep at

press

(Verb)
กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง   กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง 

press

(Verb)
เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ   translate thai press  nén yám hâi hěn kwaam sǎm-kan

press

(Verb)
เรียกร้อง   translate thai press Reverse lookup rîak róng

press

(Noun)
การกด   translate thai press  gaan gòt

press

(Noun)
ฝูงชน   translate thai press Reverse lookup fǒong chon

press

(Noun)
การเคลื่อนไหวของฝูงชน   translate thai press  gaan klêuan wǎi kǒng fǒong chon

press

(Noun)
เครื่องบีบอัด   translate thai press 

press

(Noun)
หนังสือพิมพ์   translate thai press Reverse lookup nǎng-sěu pim

press

(Noun)
นักข่าว   translate thai press Reverse lookup nák kào

press

(Noun)
แท่นพิมพ์   translate thai press Reverse lookup tâen-pim

press

(Noun)
การยกน้ำหนักในท่าเหนือศีรษะ   translate thai press 

press

(Verb)
เกณฑ์เข้าเป็นทหาร   translate thai press  gen kâo bpen tá-hǎan

press

(Noun)
การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร   translate thai press  gaan gen kâo bpen tá-hǎan
air pressure
(Noun)
ความกดอากาศ   ความกดอากาศ Reverse lookup kwaam gòt aa-gàat
antidepressant
(Adjective)
ที่ใช้แก้อาการเศร้า   ที่ใช้แก้อาการเศร้า  têe chái gâe aa-gaan sâo
antidepressant
(Noun)
ยาต้านอาการเศร้าซึม   ยาต้านอาการเศร้าซึม  yaa dtâan aa-gaan sâo seum
appressed
(Adjective)
ที่ถูกกดติดกับพื้นผิว   ที่ถูกกดติดกับพื้นผิว  têe tòok gòt dtìt gàp péun-pǐw
be hard pressed
(Idiomatical expression)
ประสบความยุ่งยาก   translate thai be hard pressed  bprà-sòp kwaam-yôong yâak
be pressed for
(Phrasal verb)
มี (เงิน, เวลาฯลฯ) ไม่พอ   translate thai be pressed for 
be under the impression
(Idiomatical expression)
เห็นภาพลวงตา   translate thai be under the impression  hěn paa pon-wong dtaa
clothespress
(Noun)
ตู้เสื้อผ้า   ตู้เสื้อผ้า Reverse lookup dtôo sêua pâa
compress
(Verb)
บีบอัด   บีบอัด  bèep at
compressed
(Adjective)
ที่ถูกบีบอัด   ที่ถูกบีบอัด  têe tòok bèep at
compression
(Noun)
การบีบอัด   การบีบอัด  gaan bèep at
compressive
(Adjective)
ที่มีอำนาจกดดัน   ที่มีอำนาจกดดัน  têe mee am-nâat gòt dan
Pages: [1] 2
 
;