English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

promote

(Verb)
เลื่อนตำแหน่ง   translate thai promote Reverse lookup lêuan-dtam-nàeng

promote

(Verb)
ช่วยเหลือให้ดีขึ้น   translate thai promote  chûay lěua hâi dee kêun
promoter
(Noun)
ผู้สนับสนุน   translate thai promoter Reverse lookup pôo sà-nàp-sà-noon
promoter
(Noun)
สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี   สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี 
promote to
(Phrasal verb)
เลื่อนตำแหน่งเป็น   translate thai promote to  lêuan-dtam-nàeng bpen
 
;