English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

purse

(Noun)
กระเป๋าใส่เงินขนาดเล็ก   translate thai purse  grà-bpǎo sài ngern kà-nàat-lék

purse

(Noun)
เงินที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้   เงินที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้  ngern têe sǎa-mâat nam maa chái jài dâi

purse

(Noun)
เงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันชกมวย   translate thai purse 

purse

(Verb)
ทำปากจู๋   translate thai purse 
dig into one's purse
(Idiomatical expression)
หาเงิน   หาเงิน Reverse lookup hǎa ngern
purse seine
(Noun)
อวน   translate thai purse seine Reverse lookup uan
purse snatcher
(Noun)
นักล้วงกระเป๋า   translate thai purse snatcher Reverse lookup nágl-wong-grà-bpǎo
purse strings
(Noun)
อำนาจในการจัดการเรื่องการใช้จ่ายเงิน   translate thai purse strings 
purser
(Noun)
เจ้าหน้าที่เรือมีหน้าที่เก็บเอกสารและเงิน   translate thai purser  jâo nâa têe reua mee nâa têe gèp ek-gà-sǎan láe ngern
purse up
(Phrasal verb)
ทำปากย่น   translate thai purse up  tam bpàak yôn
 
;