English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

rage

(Noun)
ความเดือดดาล   ความเดือดดาล 

rage

(Noun)
ความคลั่งไคล้   translate thai rage 

rage

(Verb)
แสดงความเดือดดาล   translate thai rage 

rage

(Verb)
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว   translate thai rage  prâe grà-jai yàang rûat rew
amperage
(Noun)
กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์   กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์ 
arrearage
(Noun)
เงินค้างชำระ   เงินค้างชำระ  ngern káang cham-rá
average
(Noun)
ค่าเฉลี่ย   ค่าเฉลี่ย Reverse lookup kâa chà-lîa
average
(Adjective)
โดยเฉลี่ย   โดยเฉลี่ย Reverse lookup doi chà-lîa
average
(Adjective)
ปานกลาง   ปานกลาง Reverse lookup bpaan glaang
average
(Verb)
หาค่าเฉลี่ย   หาค่าเฉลี่ย  hǎa kâa chà-lîa
all the rage
(Idiomatical expression)
นิยมในปัจจุบัน   translate thai all the rage 
average out
(Phrasal verb)
คิดเฉลี่ย   คิดเฉลี่ย Reverse lookup kít chà-lîa
barrage
(Noun)
การโจมตี   translate thai barrage 
barrage
(Noun)
การโต้แย้ง   translate thai barrage  gaan dtôh yáeng
barrage
(Noun)
เขื่อนกั้นน้ำ   translate thai barrage Reverse lookup kèuan gân nám
barrage
(Verb)
โจมตีคู่ต่อสู้ไม่หยุด   translate thai barrage 
beverage
(Noun)
เครื่องดื่ม   translate thai beverage Reverse lookup krêuang dèum
borage
(Noun)
ต้นไม้มีดอกสีฟ้าแถบเมดิเตอร์เรเนียน   translate thai borage 
brokerage
(Noun)
ค่านายหน้า   translate thai brokerage Reverse lookup kâa nai nâa
cellarage
(Noun)
ค่าธรรมเนียมสำหรับการเก็บของในห้องเก็บของ   translate thai cellarage  kâa tam-niam sǎm-ràp gaan gèp kǒng nai hông gèp kǒng
cold storage
(Noun)
การแช่เย็น   การแช่เย็น  gaan-châe yen
cold storage
(Noun)
ห้องเย็น   ห้องเย็น Reverse lookup hông yen
courage
(Noun)
ความกล้าหาญ   ความกล้าหาญ Reverse lookup kwaam glâa-hǎan
courageous
(Adjective)
กล้าหาญ   กล้าหาญ Reverse lookup glâa-hǎan
courageously
(Adverb)
อย่างกล้าหาญ   อย่างกล้าหาญ 
coverage
(Noun)
การรายงานข่าว   การรายงานข่าว  gaan rai ngaan kào
coverage
(Noun)
ขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัย   ขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัย  kòp kèt kóom krong nai gaan bprà-gan pai
Dutch courage
(Idiomatical expression)
ความบ้าบิ่นจากฤทธิ์ของเหล้า   ความบ้าบิ่นจากฤทธิ์ของเหล้า 
encourage in
(Phrasal verb)
ทำให้มีกำลังใจในเรื่อง   ทำให้มีกำลังใจในเรื่อง 
discourage
(Verb)
ทำให้หมดกำลังใจ   ทำให้หมดกำลังใจ  tam hâi mòt gam lang jai
 
;