English Thai Dictionary

Pages: [1] 2 3 ... 21
Search word English Translation Thai Transcription

rat

(Noun)
หนู   translate thai rat Reverse lookup nǒo

rat

(Noun)
คนทรยศ   translate thai rat  kon tor-rá-yót

rat

(Verb)
ล่าหนู   translate thai rat 
aberration
(Noun)
การเบี่ยงเบนจากปกติ   การเบี่ยงเบนจากปกติ 
accelerate
(Verb)
เร่งความเร็ว   เร่งความเร็ว  rêng kwaam rew
accelerate
(Verb)
เร่งความเร็ว   เร่งความเร็ว  rêng kwaam rew
accelerate
(Verb)
เร่งให้เกิดขึ้น   เร่งให้เกิดขึ้น  rêng hâi gèrt kêun
accelerate
(Verb)
เร่งให้เกิดขึ้น   เร่งให้เกิดขึ้น  rêng hâi gèrt kêun
acceleration
(Noun)
การเพิ่มความเร็ว   การเพิ่มความเร็ว 
acceleration
(Noun)
ความเร่ง   ความเร่ง Reverse lookup kwaam rêng
accelerative
(Adjective)
ที่เกี่ยวกับการเร่งความเร็ว   ที่เกี่ยวกับการเร่งความเร็ว  têe gìeow gàp gaan rêng kwaam rew
accelerator
(Noun)
คันเร่ง   คันเร่ง Reverse lookup kan rêng
accelerator
(Noun)
ตัวเร่ง   ตัวเร่ง Reverse lookup dtua rêng
accurate
(Adjective)
ถูกต้อง   translate thai accurate Reverse lookup tòok dtông
accurate
(Adjective)
ระมัดระวัง   translate thai accurate Reverse lookup rá-mát-rá-wang
accurately
(Adverb)
อย่างแม่นยำ   translate thai accurately Reverse lookup yàang mâen yam
administrate
(Verb)
บริหารงาน   บริหารงาน Reverse lookup bor-rí-hǎan-ngaan
administration
(Noun)
การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน   การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน  gaan jàt-bàeng sáp-sǐn têe din
administration
(Noun)
การบริหาร   การบริหาร Reverse lookup gaan-bor-rí-hǎan
administration
(Noun)
การบริหารรัฐกิจ   การบริหารรัฐกิจ 
administration
(Noun)
คณะบริหาร   คณะบริหาร Reverse lookup ká-ná-bor-rí-hǎan
administration
(Noun)
เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ   เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ 
administration
(Noun)
ระยะเวลาการบริหารงาน   ระยะเวลาการบริหารงาน  rá-yá way-laa gaan bor-rí-hǎan-ngaan
administrative
(Adjective)
เกี่ยวกับการบริหาร   เกี่ยวกับการบริหาร  gìeow gàp gaan-bor-rí-hǎan
administrator
(Noun)
ผู้บริหาร   ผู้บริหาร Reverse lookup pôo-bor-rí-hǎan
admiration
(Noun)
การชื่นชม   การชื่นชม  gaan chêun chom
admiration
(Noun)
บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม   บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม 
adoration
(Noun)
ความเคารพบูชา   ความเคารพบูชา  kwaam kao-róp boo-chaa
adumbrate
(Verb)
แรเงา   แรเงา Reverse lookup rae ngao
aerate
(Verb)
ทำให้อากาศผ่านเข้าไปได้   ทำให้อากาศผ่านเข้าไปได้  tam hâi aa-gàat pàan kâo bpai dâi
Pages: [1] 2 3 ... 21
 
;