English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

rival

(Noun)
คู่แข่ง   translate thai rival Reverse lookup kôo kàeng

rival

(Noun)
ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน   translate thai rival 

rival

(Verb)
มีความสามารถทัดเทียมกัน   translate thai rival 

rival

(Verb)
แข่งขัน   translate thai rival Reverse lookup kàeng kǎn

rival

(Verb)
แข่งขัน   translate thai rival Reverse lookup kàeng kǎn

rival

(Adjective)
ที่เป็นคู่แข่งกัน   translate thai rival  têe bpen kôo kàeng gan
arrival
(Noun)
การมาถึง   การมาถึง  gaan maa těung
arrival
(Noun)
ผู้ที่มาใหม่   ผู้ที่มาใหม่ 
outrival
(Verb)
เอาชนะฝ่ายตรงข้าม   เอาชนะฝ่ายตรงข้าม  ao chá-ná fài dtrong kâam
quadrivalence
(Noun)
จำนวนประกอบ 4 จำนวน   translate thai quadrivalence  jam-nuan bprà-gòp 4 jam-nuan
quadrivalency
(Noun)
ีการมี 4 valences   translate thai quadrivalency 
quadrivalent
(Adjective)
ซึ่งมี 4 valences   ซึ่งมี 4 valences 
rivalry
(Noun)
การแข่งขันกัน   translate thai rivalry  gaan kàeng kǎn gan
trivalence
(Noun)
การมีวาเลนซีเท่ากับสาม   translate thai trivalence 
trivalency
(Noun)
การมีวาเลนซีเท่ากับสาม   translate thai trivalency 
trivalent
(Adjective)
ซึ่งมีวาเลนซีเท่ากับสาม   translate thai trivalent 
unrivaled
(Adjective)
ซึ่งดีกว่าสิ่งอื่นๆ   translate thai unrivaled 
unrivaled
(Adjective)
ซึ่งดีกว่าสิ่งอื่น   translate thai unrivaled 
 
;