English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

royalty

(Noun)
ตำแหน่งราชวงศ์   ตำแหน่งราชวงศ์  dtam-nàeng râat wong

royalty

(Noun)
บุคคลในราชวงศ์   บุคคลในราชวงศ์  bòok-kon nai râat wong

royalty

(Noun)
อำนาจของกษัตริย์   translate thai royalty  am-nâat kǒng gà-sàt-rí

royalty

(Noun)
ลักษณะของกษัตริย์   translate thai royalty  lák-sà-ná kǒng gà-sàt-rí

royalty

(Noun)
สัมปทานจากกษัตริย์   translate thai royalty 

royalty

(Noun)
ค่าลิขสิทธิ์   translate thai royalty Reverse lookup kâa lík-sìt
viceroyalty
(Noun)
อำนาจของอุปราช   translate thai viceroyalty 
viceroyalty
(Noun)
ช่วงระยะเวลาการปกครองของอุปราช   translate thai viceroyalty 
 
;